VIDEOER FRA J.DK
Kalender
NYT FRA HANNE DAHL

Bestil her nyhedsbrevet om mit fokus i EU-Parlamentet.

HANNES BLOG

Abonnér her på tanker om stort og småt fra min hverdag i EU.

Blog med Hanne Dahl
Vedtægter

Vedtægter

JuniBevægelsens vedtægter

1. Navn og formål:
Organisationens navn er JuniBevægelsen.
JuniBevægelsens formål er at arbejde for opfyldelse af sit idégrundlag og løbende programmer.
For at nå disse mål arbejder JuniBevægelsen for alsidig oplysning og kritisk debat i samarbejde med organisationer, politiske partier og enkeltpersoner. Desuden arbejder JuniBevægelsen på at opbygge et bredt kontaktnet med ligesindede i andre lande med henblik på samarbejde og udveksling af erfaringer.
JuniBevægelsen opstiller kandidater til EU-Parlamentsvalg.
JuniBevægelsen arbejder uafhængigt af partipolitiske interesser og organisationer.

2. Medlemsforhold:
Som medlemmer af JuniBevægelsen optages enkeltpersoner, der kan tilslutte sig bevægelsens idégrundlag. Medlemsåret er kalenderåret. Kontingentet fastsættes af landsmødet. Medlemmer af JuniBevægelsen betragtes som sådanne, så længe kontingent betales. Kollektivt medlemskab accepteres ikke.

3. Organisation:
JuniBevægelsen myndigheder er: 1) Landsmødet, 2) Ledelsen, 3) Lokalgrupper.

4. Landsmødet:
Landsmødet er JuniBevægelsens højeste myndighed. Der udarbejdes en normal forretningsorden for JuniBevægelsens ordinære landsmøder. Denne forretningsorden skal godkendes af landsmødet og er gældende indtil ændringsforslag fremsættes og vedtages.

Ethvert medlem af JuniBevægelsen kan deltage i landsmødet med stemmeret. Tilmelding skal ske senest 14 dage før mødet. Det ordinære landsmøde afholdes hvert forår og varsles skriftligt af ledelsen senest 7 uger, før det afholdes, med angivelse af tid og sted.

Forslag til behandling på landsmødet skal indsendes til landskontoret senest 4 uger før mødets afholdelse.
Dog skal ændringsforslag til vedtægterne indsendes til JuniBevægelsens landskontor 3 måneder før landsmødet. Disse forslag skal meddeles medlemmerne senest 2 måneder før landsmødet.
Forslag til ændring af JB’s vedtægter kan kun behandles på et ordinært landsmøde.

Ledelsens skriftlige beretning samt øvrige indsendte forslag skal tilsendes de tilmeldte senest en uge før mødet. Regnskab, der skal være revideret af en statsautoriseret eller registreret revisor, og budget skal ligeledes udsendes til de tilmeldte senest en uge før landsmødet. Regnskabet er tilgængeligt for alle medlemmer.
Det tilstræbes, at beslutninger tages i bred enighed blandt deltagerne på mødet, men såfremt 5 stemmeberettigede landsmødedeltagere anmoder om det, skal beslutningerne tages ved stemmeflertal.
Hvis fem stemmeberettigede landsmødedeltagere ønsker det, foretages skriftlig afstemning. Landsmødet kan med almindeligt stemmeflertal sende et forslag til urafstemning.

Landsmødet vedtager valgprogram og opstillingsform til EU-Parlamentsvalg. Landsmødet vælger ledelse og to kritiske (interne) revisorer. Ekstraordinært landsmøde afholdes, såfremt 2/3 af ledelsen eller 100 medlemmer med deres underskrift begærer og begrunder det. Hvis forslagsstillerne ønsker det, skal det ekstraordinære landsmøde afholdes senest 7 uger efter begæringen er fremsat.
Det påhviler ledelsen at udsende skriftlig indkaldelse med dagsorden senest 3 uger, før mødet afholdes. Landsmøderne afholdes skiftevis øst og vest for Storebælt.

5. Valgbestemmelser:
Valg til ledelse foregår skriftligt blandt landsmødets deltagere. Ethvert medlem af bevægelsen er valgbar til ledelsen. Der vælges 14 medlemmer til ledelsen, fordelingen mellem kønnene må ikke være skævere end 8-6. Hver deltager kan stemme på mindst 4 og højst 7 af hvert køn.

JuniBevægelsens medlemmer af EU-Parlamentet er medlemmer af ledelsen. Ikke valgte kandidater til ledelsen indgår som suppleanter efter stemmetal uanset køn.
Ved stemmelighed mellem to eller flere kandidater til ledelsen, foretager landsmødets dirigenter en lodtrækning om rækkefølgen.

Stemmeprocedure ved valg til EU-Parlamentet:
Enhver, der har været medlem af JB i mindst 3 måneder før opstillingsmødet, kan opstille som kandidat til EU-parlamentet. Ledelsen kan dog dispensere fra denne frist ved 2/3 stemmeflertal.
En kandidat til EU-parlamentsvalg skal melde sig som sådan skriftligt til landskontoret senest en måned før opstillingsmødet.
For at blive valgt som kandidat skal den opstillende modtage mindst 10 % af de afgivne stemmer på landsmødet/opstillingsmødet.
Proceduren for opstilling af kandidater til EU-parlamentsvalget vedtages efter forslag fra ledelsen senest på det ordinære landsmøde kalenderåret før valget.
Det tilstræbes, at der vælges lige mange kvinder og mænd som kandidater til EU-parlamentet på JuniBevægelsens liste.
Valget af opstillende kandidater kan, foruden på et ordinært landsmøde, ske på et specielt opstillingsmøde. Indkaldelse dertil skal ske med mindst 7 ugers varsel.

6. Ledelsen:
Ledelsen varetager JuniBevægelsens drift mellem landsmøderne. Ledelsen er ansvarlig over for landsmødet. Ledelsen konstituerer sig selv, planlægger selv sine møder og fastlægger selv sin forretningsorden. Ledelsen har kompetence til at godkende udbetaling af midler fra JuniBevægelsen. Ledelsen skal nedsætte et økonomiudvalg, der skal tegne bevægelsen økonomisk.
Intet udvalg udover økonomiudvalget har selvstændig økonomisk kompetence.

Ledelsen vælger/ansætter det fornødne personale til at forestå den daglige drift af sekretariatet, herunder den økonomiansvarlige. I så vid udstrækning som muligt inddrages aktivister i arbejdet. Der må kun udbetales midler efter godkendelse fra ledelsen.Ledelsen iværksætter indsamlinger af midler fra fonde, organisationer og enkeltpersoner. Ledelsen vælger politiske talspersoner til forskellige emner til at sørge for kontakt til pressen og offentligheden.

7. Parlamentsmedlemmer:
Parlamentsmedlemmerne er forpligtet af JuniBevægelsens idegrundlag og arbejds/valgprogram.

De deltager i øvrigt i JuniBevægelsens virksomhed, således som den fastlægges på landsmødet. De aflægger beretning på landsmødet. JuniBevægelsens parlamentsmedlemmer kan ikke samtidigt være medlemmer af Folketinget, kommunalbestyrelse eller amtsråd/regionsråd.

8. Lokalgrupperne:
Lokalgrupperne fungerer selvstændigt og uafhængigt af den centrale ledelse, så længe de overholder landsmødebeslutninger og idegrundlag og orienterer landssekretariatet om aktiviteter. Grupperne vælger en kontaktperson. Dette valg meddeles sekretariatet.

25 % af de indbetalte kontingenter går tilbage til lokalgrupperne. For at få udbetalt lokaltilskuddet skal gruppen på et møde have valgt en formand eller kontaktperson og en kasserer.
Kontaktpersonerne modtager fra sekretariatet relevant materiale.

9. Kontaktmøder:
Foruden landsmødet holdes mindst 1 årligt kontakt-møde mellem repræsentanter for grupperne og ledelsen. Mødet behandler punkter, der er relevante for lokalgrupperne, og politiske emner til videreudvikling af JuniBevægelsen centralt og lokalt. Der skal på forhånd ligge oplæg til de emner, der skal på dagsordenen, så møderne kan forberedes lokalt. Ledelsen understøtter, at der i forbindelse med kontaktmøderne afholdes lokale møder.

Det er først og fremmest lokalgrupperne, der på eget initiativ skal formidle samarbejde mellem grupperne og kontakt til ledelsen.

10. Medlemsblad:
JuniBevægelsen udgiver bladet ‘JuniNyt’. Her er ordet frit til debat om JuniBevægelsens arbejde. Medlemsmøder kan annonceres, ledelsesmøder refereres, og de nedsatte udvalg kan informere om deres arbejde.

11. Økonomi:
Regnskabsåret følger kalenderåret. Den økonomiansvarlige orienterer løbende ledelsen om bevægelsens aktuelle økonomiske situation. Ledelsen er ansvarlig for, at der udarbejdes en økonomisk beretning, et budgetforslag og et regnskab med kommentarer til landsmødet.

De kritiske revisorer foretager løbende gennemgang af regnskabet og kontrollerer bevægelsens økonomi. De foretager kritisk revision af årsregnskabet og fremlægger deres kommentarer skriftligt for landsmødet.

JuniBevægelsen kan kun optage lån eller stifte gæld, hvis alle ledelsesmedlemmer godkender det.

12. Vedtægtsændringer:
Beslutninger om at ændre vedtægterne skal tages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer på landsmødet.

13. Bevægelsens opløsning:
JuniBevægelsen kan opløses ved beslutning på et landsmøde, der er indkaldt med mindst 7 ugers varsel med angivelse af dagsorden. Beslutningen skal tages med mindst 2/3 af landsmødets deltagere. Landsmødet vedtager, hvem der skal modtage overskydende midler.

Således vedtaget på landsmødet i Ringe den 11.-12 dec. 1993 med ændringer 29.-30-nov. 1994, 4.-5. nov. 1995, 28.-29. sept.1996, 20.-21. sept. 1997, 24.-25. okt. 1998, 21. marts 1999 og 25.-26. marts 2000, 2. april 2005, 5. april 2008.