VIDEOER FRA J.DK
Kalender
NYT FRA HANNE DAHL

Bestil her nyhedsbrevet om mit fokus i EU-Parlamentet.

HANNES BLOG

Abonnér her på tanker om stort og småt fra min hverdag i EU.

Blog med Hanne Dahl
Retssamfund

Retssamfund

Borgere i Europa skal sikres effektiv beskyttelse af deres rettigheder. Dette skal ske med udgangspunkt i den allerede eksisterende Europæiske Menneskerettighedskonvention. Vi skal samarbejde med de andre europæiske lande om grænseoverskridende kriminalitet, men de nationale regler om eksempelvis domstolsprøvning skal stadig overholdes.
Det er ikke EU’s opgave at overvåge og registrere mennesker.EU har et Charter for grundlæggende rettigheder. Det blev vedtaget som en politisk erklæring på topmødet i Nice i december 2000. EU-domstolen anvender det flittigt. Kommissionens formand oplyste i et svar til Jens-Peter Bonde at det har været anvendt 117 gange af Domstolen – og det var allerede d. 6. oktober 2006.

Den ny EU-traktat vil gøre Charteret juridisk bindende. JuniBevægelsen frygter at Domstolen så vil bruge det til at udvikle et fælles statsborgerskab, der fortrænger grundlovens frihedsrettigheder og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

EU-domstolen tænker ikke i rettigheder, men i at skabe en fælles EU-stat. Domstolen er heller ikke tilgængelig for almindelige mennesker, idet det koster millioner at føre retssag ved Domstolen. Og der er ingen fri proces for folk flest.

JuniBevægelsen foreslår en alternativ løsning, hvor borgerne sikres effektiv beskyttelse af rettigheder, samtidig med at vi ikke ødelægger det fine system med fælles-europæiske menneskerettigheder.

JuniBevægelsen foreslår at EU-parlamentet vælger en særlig ombudsmand for grundrettigheder. Hvis en borger eller en virksomhed føler at deres rettigheder er krænkede, kan man gratis klage til ombudsmanden, som behandler sagen og fremsætter en udtalelse. Hvis EU-myndigheden ikke retter sig efter ombudsmandens udtalelse, kan hun/han tage sagen til Den fælles europæiske menneskerettighedsdomstol i Strasbourg, så borgeren eller virksomheden slipper for selv at afholde omkostninger hertil.

Danmark kan og bør samarbejde med EU-landene om at bekæmpe international kriminalitet. Vi skal dog ikke udlevere mistænkte danskere, før danske domstole har taget stilling. Vi skal ikke tilsidesætte almindelige retspolitiske holdninger i effektivitetens navn. Et velfungerende retsvæsen er en forudsætning for et velfungerende demokrati.

JuniBevægelsen er også imod at de omfattende dataregistreringssystemer, SIS og SIRENE, er uden for reel kontrol. Dette gælder såvel de indførte data som adgangen til og anvendelsen af dem.
Det er ikke en opgave for EU at overvåge og kontrollere mennesker. Hvis det er nødvendigt i specifikke situationer, er det en opgave for den mellemstatslige politiorganisation Interpol.

Der må ikke ske udlevering af individer, indsamling af udlevering af bevismateriale m.v. uden at de nationale regler om for eksempel domstolsprøvning, fremstilling for dommer inden for 24 timer osv. overholdes. Og nok skal terror bekæmpes effektivt, men alle i Danmark skal for eksempel have ret til ved en dansk domstol at blive taget af terrorlisten, hvis dette er sket på forkert grundlag. Der må endvidere indføres vidtgående offentlighed om EU’s lovgivning og harmonisering på det retlige område. For eksempel er der vedtaget en lang række hemmelige retningslinier, som følges af alle medlemslande og som hævdes at vedrøre terrorbekæmpelse. Der er i dag ingen parlamentarisk kontrol med dette.