VIDEOER FRA J.DK
Kalender
NYT FRA HANNE DAHL

Bestil her nyhedsbrevet om mit fokus i EU-Parlamentet.

HANNES BLOG

Abonnér her på tanker om stort og småt fra min hverdag i EU.

Blog med Hanne Dahl
Styrket Sundhed

Styrket Sundhed

Markedet bestemmer over sundheden
EU er et fuldt integreret indre marked med fri bevægelighed for varer, kapital og arbejdskraft samt fri etableringsret. På et sådant marked kan virksomhederne nemt flytte produktionen til et andet land, hvis de mener at et medlemsland har for stramme regler eller for høje skatter og afgifter.
Det er derfor nødvendigt med fælles EU regulering for at beskytte sundheden.
For JuniBevægelsen er det afgørende, at hensynet til menneskers helbred og miljøet kommer før alt andet.Brug for fælles EU-regulering
I langt flere af de politiske initiativer i EU skal der være fokus på at styrke sundheden. JuniBevægelsen går ind for både forbud, begrænsninger og afgifter i EU’s politikker.

For eksempel ønsker vi
- forbud mod sundhedsskadelige og giftige stoffer, tilsætning af nitrit, kviksølv, osv. 
- begrænsninger på stoffer og produkter der hæmmer sundheden, for eksempel animalsk produktion
- afgifter til at finansiere omstilling til sundere produktion og i nogle tilfælde til at regulere forbrugernes adfærd.

EU vil gøre patienter til en handelsvare
EU har et sundhedsdirektiv på trapperne. Det er et direktiv om patienters rettigheder. Patienter skal have fri bevægelighed i EU. Patienter skal fremover kunne shoppe frit i EU’s behandlingssystem, for derefter at sende regningen til det hjemlige sundhedsvæsen.

Det lyder måske umiddelbart godt ?

Men bagsiden af medaljen skal man også huske at se på:
Det er ikke svært at forestille sig, hvordan dette direktiv kan ødelægge landets muligheder for, at planlægge driften af sundhedsvæsenet – både m.h.t. økonomi og behandling. Vores sundhedsvæsen kan, i større omfang end det allerede ses i dag, drænes for penge.

Hertil kommer, at direktivet er indrettet sådan, at det kun er folk med ressourcer og overskud, der kan få glæde af det: Sagen er nemlig, at det kræves at man selv kan lægge de ofte store pengesummer ud, som det koster at rejse, opholde sig i udlandet og modtage behandling. Man skal også selv have overskud til at undersøge mulighederne over hele Europa – eller betale sig fra det. Det betyder, at dem der ikke har overskud eller råd til at lægge ud, risikerer at stå tilbage med dårligere behandlingsmuligheder i deres hjemland, da sygehusvæsnet her jo muligvis er drænet for ressourcer som er brugt på heldigere stillede medpatienters hospitalsophold i andre EU-lande.

Offentligt sundheds- og sygdomsvæsen
Det er en menneskeret at få hjælp til et sundt liv og fri og lige adgang til behandling. Det foregår efter JuniBevægelsens opfattelse bedst i et uafhængigt offentligt regi, men det skal være op til de enkelte medlemslande at vælge sin model for organisering af sundheds og sygdomsvæsen. Derfor vender vi os imod EU’s initiativer til at markedsgøre dette vitale område.

JuniBevægelsens strategi til at nå målet - Økologi
JuniBevægelsen finder at økologi er en konstruktiv og effektiv strategi, når det gælder at bekæmpe forureningen og fremme en sund levevis og ernæring. Der kommer stadig flere opdagelser, herunder også ny teknologi, der betyder at økologien vinder frem på flere og flere områder. Det interessante er at den økologiske strategi ikke blot er effektiv sundhedsfremme, men også harmonerer fint med for eksempel reduktion af klimagasser, øget global lighed og bedre dyrevelfærd.
Den økologiske strategi skal fjerne den sundhedsskadelige eksponering, vi dagligt udsættes for, og sikre en sund ernæring, der ikke blot forebygger, men som det begynder at vise sig også har helbredende virkning.

Blog